Bewonersgroep tegen vliegtuigoverlast

Overlast van vliegtuigen?

U kunt daar natuurlijk zelf iets aan doen. Maak uw mening kenbaar in de krant of via de lokale politiek. Ook kunt u bellen naar DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 010-473 33 33, als u overdag of ’s nachts hinder ondervindt. Maar heeft u er wel eens bij stil gestaan dat u kunt helpen om de vliegtuigoverlast zoveel mogelijk te beperken door lid te worden van de vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast, de BTV? Daardoor wordt uw mening versterkt met honderden anderen die gezamenlijk méér invloed kunnen uitoefenen op de vermindering van de overlast

Wat is de BTV?

De BTV is een vereniging van omwonenden die sinds 1985 voor de verbetering van de woon- en leefomgeving van Rotterdam Airport / vliegveld Zestienhoven inzet.

Wat kunt u van de BTV verwachten?

Het bestuur probeert via de pers, bestuurders van de (deel)gemeenten, de provincie, de rijksoverheid, de Tweede Kamer, politieke partijen, ambtelijke organisaties en opiniemakers het standpunt van de BTV onder de aandacht te brengen.

Hoe krijgt de BTV informatie?

Kennis over de plannen en het politieke en maatschappelijk draagvlak wordt vergaard uit rapporten, persoonlijke gesprekken, krantenartikelen (inter)nationale wet- en regelgeving en Internet. Ook wordt onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de ontwikkeling van het vliegverkeer en de door omwonenden ondervonden hinder. Ervaringen uit het verleden worden bestudeerd om niet dezelfde fouten te maken, want het politieke en bestuurlijke geheugen is zéér kort. Tevens onderhoudt de BTV nauwe contacten met organisaties die zich direct of zijdelings met de ontwikkelingen rond het vliegveld bezighouden.

Wat heeft de BTV in al die jaren bereikt?

Er is natuurlijk geen meetlat waarlangs de invloed van de BTV gelegd kan worden, maar er is vrijwel geen krant, bestuurder of politieke partij meer die niet met de visie en afwegingen van de BTV rekening houdt.

Wie kan lid worden van de BTV?

Iedereen die tegen vliegtuigoverlast van Rotterdam Airport is.

Hoe word ik lid en wat kost dat?

U wordt lid door een bedrag van € 7,50 per jaar, of meer, over te maken op gironummer 33.04.16 ten name van B.T.V. Rotterdam

Wat kunt u voor de BTV doen?

De BTV heeft behoefte aan:

  • Bestuursleden en adviseurs die elkaar ongeveer zes maal per jaar ontmoeten op een bestuursvergadering, waar afspraken worden gemaakt over de activiteiten die de bestuursleden zullen ondernemen.
  • Leden die specifieke kennis kunnen inbrengen op het gebied van luchtvaart, economische ontwikkelingen, juridische zaken, politieke zaken, gezondheids- en milieurisico’s.
  • Leden die actief willen zijn en bijvoorbeeld als ‘luisteraar en vragensteller’ willen optreden bij commissievergaderingen van de (deel)gemeenteraad, of bij bijeenkomsten van andere verenigingen, of bepaalde informatie willen opzoeken, doorlezen en kort samenvatten.

Contact:

Wilt u meer weten, kijk dan op www.btv-rotterdamairport.nl

Vereniging B.T.V. – Postbus 33131 – 3005 EC Rotterdam
K.v.K Rotterdam 40.34.49.55 – Postbank 33.04.16